Meerjaren agenda BW&MO

De meerjarenagenda is een gezamenlijke agenda van alle betrokken (landelijke) partijen* en geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten met betrekking tot Beschermd Wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO).

*) vertegenwoordigers van mensen met cliëntervaring en familievertegenwoordigers, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, het Schakelteam personen met verward gedrag en de ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS.

Ambities

In Nederland willen we dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen ontwikkelen en op eigen wijze mee te doen in de samenleving. Een klein deel van de mensen is hier echter voor kortere of langere tijd niet toe in staat en/of kan dat alleen wanneer ze hierin worden ondersteund of begeleid. Het gaat om mensen die verschillende aandoeningen of beperkingen hebben zoals psychische problematiek, verslaving en/of licht verstandelijke beperkingen. Daarbij spelen levensproblemen als schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn etc. ook een rol. Zij hebben moeite om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te behouden en laten soms onbegrepen gedrag zien. Het zijn mensen die een beroep (kunnen) doen op begeleiding, beschermd wonen en/of de maatschappelijke opvang.

Cliënt centraal – Doen wat nodig is

Het uitgangspunt in deze meerjarenagenda is dat de cliënt en zijn of haar netwerk (indien aanwezig) bij het bieden van hulp te allen tijde centraal staan. En dat wordt gedaan wat nodig is. De problemen verschillen van persoon tot persoon en van periode tot periode en de meeste kwetsbare personen ervaren moeilijkheden op meerdere leefdomeinen. Dat maakt dat er altijd samenwerking tussen partijen en domeinen nodig is om deze mensen van de juiste opvang, zorg en begeleiding te kunnen voorzien. Bij complexe situaties en hoog opgelopen problemen volstaat een standaardoplossing niet en is de oplossing meestal niet binnen één sector of organisatie te vinden. Het cliëntperspectief vormt daarbij een verbindend en richtinggevend perspectief. Maatwerk is dan nodig. Het vinden van een oplossing – op individueel niveau, maar ook op beleidsniveau – kan alleen wanneer cliënten en hun naasten hier goed bij betrokken worden.

Thema’s

  1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving
  2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking
  3. Wonen
  4. Vroegsignalering en schulden
  5. Participatie, werk en inkomen
  6. Toegang
  7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning
  8. Continuïteit van zorg en ondersteuning

volledige tekst meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Print Friendly, PDF & Email